BDP Account BDP ACCOUNT

Nieuwsberichten BDP Account

Nieuwsberichten

Bron: Belastingdienst / 28 augustus 2020

Vraag voor 1 oktober belastinguitstel aan!
De komende periode lopen veel uitstelregelingen m.b.t. Corona ten einde. Ook belastingschulden moeten worden afgelost, maar om de ondernemer zo veel mogelijk tegemoet te komen komt het kabinet voor het aflossen van deze schulden met een ruimhartige aflossingsregeling. Met deze regeling krijgen ondernemers twee jaar de tijd om hun belastingschuld af te lossen.

De belangrijkste elementen van de voorgenomen afbouw zijn:

Hierbij geldt als uitgangspunt dat de huidige voorschriften met betrekking tot het coronavirus, waaronder de contactbeperkende maatregelen, niet verder aangescherpt worden. De regeling kan nader worden bezien mocht de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen hier aanleiding toe geven.

Om ondernemers die van de aflossingsmogelijkheid van 24 maanden gebruik willen maken zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal het percentage van de invorderingsrente langer op 0,01% vast gesteld worden.

Aflossen opgebouwde belastingschuld
Voor het aflossen van de belastingschuld die in de afgelopen maanden is opgebouwd treft het kabinet een ruimhartige regeling. Aflossingen op de opgebouwde schuld zullen door een aanzienlijk deel van de ondernemers namelijk worden gedaan uit lopende (mogelijk nog beperkte) inkomsten waaruit ook vaste lasten en andere betalingsverplichtingen moeten worden voldaan. Ondernemers hebben daarom tot 1 januari 2023 de gelegenheid om de opgebouwde belastingschuld in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. Deze termijn is aanzienlijk ruimer dan de gebruikelijke termijnen voor het verlenen van uitstel van belastingschulden (doorgaans maximaal 12 maanden). Ook wordt geen zekerheid gevraagd voor de schuld zoals onder bestaand beleid gebruikelijk is. Het kabinet biedt ondernemers zodoende een realistische betalingsregeling, maar ook perspectief op een ‘schone lei’.

Tijdens de aflossingsregeling voor het corona-uitstel wordt er niet verrekend met eventuele belastingteruggaven en worden er in beginsel geen nadere voorwaarden gesteld. Een uitzondering hierop is als de belangen van de Staat in het geding zijn. Dit zal zich slechts in uitzonderingssituaties voor doen.

Wilt u meer informatie of wilt u hulp met het aanvragen van uitstel, neem dan contact met ons op.

 

Bron: Belastingdienst / 27 juli 2020

Ondernemers met meer dan jaar een nihil-aangifte omzetbelasting krijgen brief van Belastingdienst
De Belastingdienst gaat de komende week een brief sturen naar ca. 30.000 ondernemers die al meer dan een jaar de zogenaamde nihil-aangiften omzetbelasting indienen. Deze groep ondernemers heeft het gehele jaar 2019 en de eerste helft 2020 een nihil-aangifte ingediend. De Belastingdienst heeft een sterk vermoeden dat zij hun bedrijfsactiviteiten gestaakt hebben en dat hun omzetbelastingnummer daarom kan worden ingetrokken.

De Belastingdienst wil met deze brief de ondernemers informeren zij voornemens is om hun omzetbelastingnummer in te trekken. Deze ondernemers hebben dan tot uiterlijk 1 september 2020 de tijd om schriftelijk duidelijk te maken dat er geen sprake is van een staking. Wanneer een ondernemer niet voor 1 september 2020 heeft gereageerd, dan trekt de Belastingdienst het omzetbelastingnummer van hem/haar in.

Geldt dit voor u? Reageer dan op tijd of neem contact met ons op. Het kost anders veel tijd en moeite om uw omzetbelastingnummer weer te activeren.

 

Bron: SRA /  26 juni 2020
Fiscale coronamaatregel grensarbeiders verlengd
De fiscale behandeling van grensarbeiders die als gevolg van het coronavirus momenteel thuis werken, is verlengd tot en met 31 augustus 2020. Dit betekent dat de corona-thuiswerkdagen mogen worden gezien als arbeid in het land waar de grensarbeider normaal gesproken zou werken.

Thuiswerkers
Werknemers werken vanwege het coronavirus waar mogelijk vanuit huis. Dit geldt ook voor de meeste grensarbeiders.

Thuis werken niet anders belasten
Nederland en België hebben voor grensarbeiders in loondienst afgesproken dat de dagen waarop thuis wordt gewerkt, mogen worden behandeld alsof er is gewerkt in het land waar de werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Deze thuisgewerkte (corona)dagen moeten daar dan wel worden belast. Op die manier verandert er niets in de belastingheffing over deze inkomsten en heeft ook geen gevolgen voor de sociale zekerheid

Fiscale gevolgen
Dus de inhoudingen op het salaris, veranderen niet als gevolg van de “thuis werk corona-dagen”. Woont een werknemer in België en werkt hij normaal gezien in Nederland, dan blijft de Nederlandse werkgever Nederlandse loonheffingen inhouden op het salaris. Iemand die in Nederland woont en in België werkt zal op zijn loonstrook nog steeds de inhoudingen bedrijfsvoorheffing zien.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Onze diensten

Fiscaal advies

Wij zorgen ervoor dat u niet langer meer wakker hoeft te liggen van die blauwe enveloppe. Uw Inkomstenbelasting aangifte wordt bij ons vakkundig verzorgd.

Meer informatie

Bedrijfsadministratie

Voor al het cijferwerk rond uw jaarrekening, administratieve automatiseringsvraagstukken en organisatie kunt u bij BDP Account terecht.

Meer informatie

Salaris administratie

Salarisadministratie is precisiewerk. BDP Account neemt u alle zorgen uit handen. Wij zorgen ervoor dat het met uw loonadministratie wel goed zit! 

Meer informatie

Grensarbeid

BDP Account ligt als administratie- en belastingadvieskantoor dicht bij de Nederlands-Belgische grens. Hierdoor hebben wij automatisch veel ervaring met grensarbeid.  

Meer informatie

MENU